کد ارورهای کولرگازی ERROR CODES

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

مفهوم ارور های کولرگازی جنرال گلد

ارور کولر گازی جنرال گلد و روش برطرف کردن

کولر گازی دیواری جنرال گلد در هنگام بروز مشکل در دستگاه , آن را تشخیص داده و بصورت کد ارور در صفحه نمایش دستگاه نشان می دهد. هر کدام از این کدهای ارورها  نشان دهنده محل بروز مشکل هستند که باعث می شود روند تشخیص ایراد و تعمیر آن بهتر و راحت تر پیش برود.

در جدول زیر انواع کدهای خطای کولر گازی جنرال گلد را به همراه دلیل بروز آن ذکر کرده ایم  با شناخت این خطاها  روند تعمیر کولر گازی شما سریع تر انجام خواهد شد.

قیمت روز انواع کولر گازی جنرال گلد در بانه و تهران

جدول لیست ارور کد های کولر گازی جنرال   GENERAL GOLD

CF هشدار تعویض فیلتر
EL01 قطعی ارتباط بین واحد داخلی و خارجی
01 واحد داخلی سیگنال واحد خارجی را دریافت نمی کند.
02 اتصال باز در سنسور دمای اتاق
03 اتصال کوتاه در سنسور دمای اتاق
04 وجود اتصال باز در سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی – فرکانس منبع تغذیه غیر طبیعی است
05 وجود اتصال کوتاه در سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی
06 مشکل در سنسور دمای مبدل حرارتی در یونیت بیرونی – خطای دسترسی EEPROM
07 مشکل در EEPROM
08 خطای اتصال منبع برق
09 سوئیچ شناور فعال است. – خطای ترمیستور دمای اتاق
0A خطای سنسور دمای یونیت خارجی – خطای ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی
0b خطای ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی
0c ایراد در سنسور دمای لوله تخلیه یا ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی
0d خطای ترمیستور دمای دمنده
11 EEPROM یونیت داخلی غیر عادی است. – خطای سیگنال ارتباط در پنل بیرونی – تخلیه غیر عادی
12 فن داخلی غیر عادی است. – خطای ترمیستور دمای کمپرسور
13 واحد خارجی سیگنال واحد داخلی را دریافت نمی کند. – خطای سوئیچ فشار – خطای فن یونیت داخلی
14 فشار بیش از حد در یونیت بیرونی – خطای IPM
15 ایراد سنسور دمای کمپرسور
16 خطای سوئیچ فشار
17 خطای IPM – عدم شناسایی مکان روتور کمپرسور
18 خطای CT یا موتور فن یونیت خارجی
19 ایراد ماژول فیلتر فعال (AFM) – خطای ترمیستور دمای سینک انتقال حرارت
1A کمپرسور کار نمی کند.
1b خطای فن پنل خارجی
1c خطای ارتباطی اینورتر توسط چند ریموت کنترل
1d مشکل در سنسور شیر دو طرفه
1E ایراد در شیر انبساط
1F و 23 خطای اتصال واحد داخلی
20 خطای راه اندازی کمپرسور
21 مشکل در ترمیستور دمای شیر دو طرفه
22 ایراد در ترمیستور دمای شیر سه طرفه
24 مشکل برقراری ارتباط بین CPU اصلی و CPU فرعی
32 خطای شیر 4 طرفه – خطای واحد خارجی
35 خطای سوئیچ اتوماتیک دستی
42 ایراد در سنسور مبدل حرارتی واحد داخلی
5 خطای ترمیستور دمای مبدل حرارتی در یونیت خارجی
50 مشکل در واحد داخلی کولر گازی جنرال گلد
51 خطای موتور فن یونیت داخلی
53 مشکل سیستم تخلیه آب
62 خطای PCB اصلی واحد خارجی
63 PCB اینورتر دچار مشکل شده است.
65 مشکل IPM
7 ایراد ترمیستور دمای واحد خارجی
71 خطای ترمیستور تخلیه
8 ایراد در ترمیستور دمای لوله تخلیه در پنل بیرونی
86 خطای سنسور فشار
97 و A1 موتور فن یونیت خارجی دچار مشکل شده است.
A3 خطای سنسور دمای کمپرسور
A5 فشار غیر عادی
J2 خطای تقسیم کننده جریان واحد

 

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

1. ارور CF کولر گازی جنرال گلد ERROR CF

علت : کد CF هنگامی روی نمایشگر کولر گازی جنرال گلد نشان داده می شود که موعد تعویض و یا تمیز کردن فیلترهای یونیت داخلی فرا رسیده باشد.

راه حل : جهت برطرف نمودن خطای CF در کولر گازی جنرال گلد، فیلترهای یونیت داخلی را تعویض و یا تمیز کنید.

 

2. ارور EL01 کولر گازی جنرال گلد EL01 ERROR 

علت: خطای EL01 در کولرگازی جنرال گلد به دلیل این است که احتمالا نوسانات برق به اجزای داخل برد الکترونیکی آسیب زده است.

راه حل : هنگام ظاهر شدن خطای EL01 در کولر گازی جنرال گلد برای رفع آن یکبار برق دستگاه را قطع و وصل کنید. در صورتی که کد خطا برطرف نشد با مرکز تعمیرات کولر گازی تماس بگیرید.

 

3. ارور 01 کولر گازی جنرال گلد 01 ERROR

علت : ظاهر شدن ارور 01 روی نمایشگر کولر گازی جنرال گلد به دلیل عدم دریافت سیگنال از واحد خارجی به واحد داخلی دستگاه می باشد.

راه حل : برای برطرف کردن ارور 01 کولر گازی جنرال گلد می بایست مشکل دریافت نکردن سیگنال از پنل بیرونی به پنل داخلی دستگاه برطرف شود.

4. ارور 04 کولر گازی جنرال گلد  04 ERROR

علت : وقتی کد 04 در صفحه نمایش کولر گازی جنرال گلد نمایان می شود به این معنی است که در سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی، اتصال باز وجود دارد و یا فرکانس منبع تغذیه غیر طبیعی است.

راه حل : جهت رفع ارور 04 کولر گازی جنرال گلد می بایست اتصال باز در سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی و غیر عادی بودن فرکانس برق منبع تغذیه رفع شود.

5. ارور 5 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 5

علت: دلیل نمایش کد ارور 5 در کولر گازی جنرال گلد وجود نقص در ترمیستور دمای مبدل حرارتی در یونیت خارجی است.

راه حل: برای برطرف کردن ارور 5 کولر گازی جنرال گلد می بایست خطای ترمیستور دمای مبدل حرارتی در پنل بیرونی برطرف شود.

6. ارور 06 کولر گازی جنرال گلد   06 ERROR

علت : ارور 06 در کولر گازی جنرال گلد به این معنی است که سنسور دمای مبدل حرارتی در یونیت بیرونی و یا دسترسی EEPROM دچار مشکل شده است.

راه حل : هنگام مشاهده ارور 06 در کولر گازی جنرال گلد باید مشکل سنسور دمای مبدل حرارتی در یونیت بیرونی و یا دسترسی EEPROM برطرف شود.

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

7. ارور 0A کولر گازی جنرال گلد  0A ERROR

علت: معنای کد ارور 0A در کولر گازی جنرال گلد خطای سنسور دمای یونیت خارجی و یا ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی می باشد.

راه حل: جهت برطرف کردن ارور 0A کولر گازی جنرال گلد می بایست مشکل سنسور دمای واحد بیرونی و یا ترمیستور مبدل حرارتی یونیت داخلی را برطرف کنید.

8. ارور 08 کولر گازی جنرال گلد  08 ERROR

علت : مفهوم کد ارور 08 در کولر گازی جنرال گلد وجود نقص در اتصال منبع برق می باشد.

راه حل : در صورت مشاهده کد ارور 08 در کولر گازی جنرال گلد برای رفع آن، درستی اتصالات منبع تغذیه برق را بررسی نمایید.

 

9. ارور 0c کولر گازی جنرال گلد  ERROR 0c

علت: مفهوم کد ارور 0c در کولر گازی جنرال گلد ایراد در سنسور دمای لوله تخلیه یا ترمیستور مبدل حرارتی یونیت داخلی دستگاه می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور 0c دستگاه تهویه جنرال گلد می بایست نقص ترمیستور مبدل حرارتی یونیت داخلی و یا سنسور دمای لوله تخلیه برطرف شود.

10. ارور 0d کولر گازی جنرال گلد  ERROR  0d 

علت: کد ارور 0d در کولر گازی جنرال گلد هنگامی نمایان می شود که ترمیستور دمای دمنده دچار مشکل شده باشد.

راه حل: در هنگام ظهور ارور 0d در کولر گازی جنرال گلد می بایست تعمیرکار نقص ترمیستور دمای دمنده را برطرف نماید.

11. ارور 11 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 11

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور 11 در کولر گازی جنرال گلد عوامل زیر می باشد:

 • EEPROM یونیت داخلی کولر گازی جنرال گلد غیر عادی است.
 • خطای سیگنال ارتباط در پنل بیرونی
 • تخلیه غیر عادی

راه حل: موارد زیر را جهت رفع ارور 11 کولر گازی جنرال گلد انجام دهید:

 • درستی عملکرد EEPROM واحد داخلی کولر گازی جنرال گلد را بررسی نمایید.
 • اختلال سیگنال ارتباطی در پنل خارجی چک و برطرف شود.
 • سیستم تخلیه را از نظر درستی عملکرد چک کنید.

نمایان شدن ارور 11 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل غیر عادی بودن EEPROM یونیت داخلی، خطای سیگنال ارتباط در پنل بیرونی و غیرعادی بودن سیستم تخلیه می باشد.

12. ارور 12 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 12

علت: دلیل ارور 12 در کولر گازی جنرال گلد خرابی فن داخلی و یا ترمیستور دمای کمپرسور می باشد.

راه حل: هنگام مشاهده ارور 12 در کولر گازی جنرال گلد می بایست ایراد فن داخلی و یا ترمیستور دمای کمپرسور برطرف شود.

نمایان شدن ارور 12 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل غیر عادی بودن فن داخلی و یا خطای ترمیستور دمای کمپرسور است.

13. ارور 13 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 13

علت: ظهور کد 13 در صفحه نمایش کولر گازی جنرال گلد به معانی زیر می باشد:

 • واحد خارجی کولر گازی جنرال گلد سیگنال واحد داخلی را دریافت نمی کند.
 • خطای سوئیچ فشار
 • ایراد فن یونیت داخلی

راه حل : جهت رفع ارور 13 کولر گازی جنرال گلد می بایست موارد زیر را انجام داد:

 • عدم دریافت سیگنال از واحد داخلی به خارجی کولر گازی جنرال گلد را برطرف نمایید.
 • در صورت خرابی سوئیچ فشار آن را تعمیر و یا تعویض کنید.
 • مشکل فن یونیت داخلی را رفع نمایید.

نمایان شدن ارور 13 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل عدم دریافت سیگنال از واحد داخلی به خارجی، خطای سوئیچ فشار و یا خطای فن یونیت داخلی است.

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

14. ارور 14 کولر گازی جنرال گلد   ERROR  14

علت: از دلایلی که باعث نمایش ارور 14 کولر گازی جنرال گلد در صفحه نمایش دستگاه می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فشار بیش از حد در یونیت خارجی کولر گازی جنرال گلد
 • خطای IPM

راه حل: برای رفع کد ارور 14 کولر گازی جنرال گلد اقدامات زیر را انجام دهید:

 • عامل ایجاد فشار بیش از حد در واحد خارجی کولر گازی جنرال گلد را بیابید و آن را برطرف کنید.
 • ایراد IPM دستگاه را رفع نمایید

نمایان شدن ارور 14 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل فشار بیش از حد در یونیت بیرونی و یا خطای IPM است.

15. ارور 15 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 15  

علت: کد 15 هنگامی در نمایشگر کولر گازی جنرال گلد نمایان می شود که سنسور دمای کمپرسور ایراد پیدا کند.

راه حل: برای رفع کد ارور 15 در نمایشگر کولر گازی جنرال گلد مشکل سنسور دمای کمپرسور می بایست توسط تعمیرکار کولر گازی برطرف شود.

16. ارور 16 کولر گازی جنرال گلد   ERROR 16

علت: کد ارور 16 در کولر گازی جنرال گلد هنگامی نمایان می شود که سوئیچ فشار دچار خطا شود.

راه حل: هنگام نمایان شدن کد ارور 16 در کولر گازی جنرال گلد، می بایست ایراد سوئیچ فشار دستگاه را برطرف نمایید.

17. ارور 17 کولر گازی جنرال گلد  ERROR  17 

علت: ارور 17 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل خطای IPM و یا عدم شناسایی مکان روتور کمپرسور توسط سیستم می باشد.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور 17 در کولر گازی جنرال گلد می بایست ایراد IPM دستگاه برطرف و مکان روتور کمپرسور توسط سیستم شناسایی و تشخیص داده شود.

18. ارور 18 کولر گازی جنرال گلد    ERROR 18

علت: ظاهر شدن کد ارور 18 در نمایشگر کولر گازی جنرال گلد به دلیل خطای CT یا موتور فن یونیت خارجی می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن ارور 18 در کولر گازی جنرال گلد می بایست ایراد CT یا موتور فن واحد خارجی دستگاه برطرف شود.

نمایان شدن ارور 18 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل خطای CT یا موتور فن یونیت خارجی می باشد.

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

19. ارور 1A کولر گازی جنرال گلد  ERROR 1A 

علت: نمایش کد ارور 1A در کولر گازی جنرال گلد به دلیل کار نکردن کمپرسور دستگاه می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور 1A کولر گازی جنرال گلد به دلیل کار نکردن کمپرسور، می بایست با یک تعمیرکار کولر گازی مشورت نمایید.

20. ارور 1b کولر گازی جنرال گلد   ERROR  1b 

علت: ارور 1b در کولر گازی جنرال گلد به دلیل خطای فن پنل خارجی است.

راه حل: برای رفع ارور 1b در کولر گازی جنرال گلد می بایست در صورت خرابی فن پنل بیرونی، آن را تعویض و یا تعمیر کنید.

نمایان شدن ارور 1b در کولر گازی جنرال گلد به دلیل خطای فن پنل خارجی است.

21. ارور 1c کولر گازی جنرال گلد  ERROR 1c

علت : نمایش کد ارور 1c در کولر گازی جنرال گلد به علت وجود اختلال ارتباطی در اینورتر به وسیله چند ریموت کنترل است.

راه حل : برای رفع مشکل کد ارور 1c در کولر گازی جنرال گلد می بایست اختلال در ارتباط اینورتر که به وسیله چند ریموت کنترل ایجاد شده، برطرف شود.

22. ارور 1d کولر گازی جنرال گلد  ERROR 1d

علت: ظاهر شدن کد ارور 1d در نمایشگر کولر گازی جنرال گلد به دلیل وجود مشکل در سنسور شیر دو طرفه می باشد.

راه حل: جهت رفع مشکل کد ارور 1d در کولر گازی جنرال گلد می بایست در صورت خرابی سنسور شیر دو طرفه آن را تعویض کرد.

نمایان شدن ارور 1d در کولر گازی جنرال گلد به دلیل وجود مشکل در سنسور شیر دو طرفه می باشد.

 

23. ارور 1E کولر گازی جنرال گلد  ERROR 1E

علت: ارور 1E در کولر گازی جنرال گلد زمانی ظاهر می شود که شیر انبساط دچار مشکل شود.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور 1E در کولر گازی جنرال گلد، در صورت خرابی شیر انبساط، آن را تعمیر و یا تعویض کنید.

24. ارور 1F یا 23 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 23/1F

علت: اگر کد ارور 1F یا 23 در کولر گازی جنرال گلد نمایان می شود به معنی بروز خطا در اتصال واحد داخلی دستگاه است.

راه حل: جهت رفع مشکل ارور 1F یا 23 در کولر گازی جنرال گلد نقص اتصال یونیت داخلی را برطرف نمایید.

25. ارور 21 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 21

علت: در صورتی که کد ارور 21 در کولر گازی جنرال گلد شما به نمایش در آمد، به معنی وجود ایراد در ترمیستور دمای شیر دو طرفه می باشد.

راه حل: برای رفع کد ارور 21 در کولر گازی جنرال گلد ترمیستور دمای شیر دو طرفه می بایست تعمیر شود.

26. ارور 24 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 24  

علت: نمایش ارور 24 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل وجود مشکل در برقراری ارتباط بین CPU اصلی و CPU فرعی است.

راه حل: جهت رفع کد ارور 24 کولر گازی جنرال گلد، ارتباط بین CPU اصلی و CPU فرعی می بایست مجددا برقرار شود.

27. ارور 42 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 42

علت: نمایش ارور 42 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل وجود مشکل در سنسور مبدل حرارتی واحد داخلی دستگاه است.

راه حل: جهت رفع کد ارور 42 کولر گازی جنرال گلد به دلیل ایراد سنسور مبدل حرارتی واحد داخلی، می بایست با یک مرکز تعمیرات کولر گازی جنرال گلد مشورت کنید.

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

28. ارور 0b کولر گازی جنرال گلد  ERROR  0b 

علت: نمایش کد ارور 0b در کولر گازی جنرال گلد به علت خطای ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی دستگاه است.

راه حل: برای رفع کد ارور 0b کولر گازی جنرال گلد می بایست ایراد ترمیستور مبدل حرارتی یونیت داخلی را رفع نمایید.

29. ارور 51 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 51

علت: ارور 51 هنگامی در کولر گازی جنرال گلد نمایش داده می شود که موتور فن یونیت داخلی دچار مشکل شده باشد.

راه حل : جهت برطرف کردن ارور 51 در کولر گازی جنرال گلد می بایست موتور فن واحد داخلی تعمیر شود.

30. ارور 53 کولر گازی جنرال گلد ERROR 53

علت: ارور 53 زمانی در کولر گازی جنرال گلد نمایش داده می شود که سیستم تخلیه آب به درستی کار نکند.

راه حل: برای برطرف کردن کد ارور 53 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل مشکل در سیستم تخلیه آب دستگاه، با یک تعمیرکار متخصص کولر گازی تماس بگیرید.

31. ارور 62 کولر گازی جنرال گلد   ERROR 62

علت: اگر کد ارور 62 در کولر گازی جنرال گلد نمایان شود به مفهوم خطای PCB اصلی واحد خارجی است.

راه حل: جهت رفع مشکل ارور 62 در کولر گازی جنرال گلد مشکل PCB اصلی واحد خارجی دستگاه می بایست برطرف شود.

32. ارور 63 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 63

علت : اگر کد ارور 63 در کولر گازی جنرال گلد شما به نمایش در آمد، به معنی ایراد PCB اینورتر دستگاه است.

راه حل : جهت رفع کد ارور 63 در کولر گازی جنرال گلد می بایست ایراد PCB اینورتر بررسی و حل شود.

33. ارور 7 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 7 

علت: ارور 7 در کولر گازی جنرال گلد به دلیل مشکل ترمیستور دمای واحد خارجی می باشد.

راه حل: جهت رفع ارور 7 کولر گازی جنرال گلد که به دلیل خرابی ترمیستور دمای یونیت خارجی می باشد، باید با یک تعمیرکار مشورت نمایید.

34. ارور 71 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 71

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور 71 در کولر گازی جنرال گلد خطای ترمیستور تخلیه است.

راه حل: جهت رفع ارور 71 کولر گازی جنرال گلد ایراد ترمیستور سیستم تخلیه می بایست برطرف شود.

35. ارور 8 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 8

علت: مفهوم کد ارور 8 در کولر گازی جنرال گلد ایراد ترمیستور دمای لوله تخلیه در پنل بیرونی است.

راه حل: جهت برطرف نمودن کد ارور 8 در کولر گازی جنرال گلد ترمیستور دمای لوله تخلیه در پنل بیرونی را بررسی و مشکل آن را حل نمایید.

36. ارور 86 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 86

علت: کد 86 هنگامی روی نمایشگر کولر گازی جنرال گلد نشان داده می شود که سنسور فشار دچار مشکل شده باشد.

راه حل: نمایان شدن کد 86 در کولر گازی جنرال گلد با تعمیر یا تعویض سنسور فشار دستگاه برطرف می شود.

37. ارور 97 یا A1 کولر گازی جنرال گلد  ERROR 97 / A1

علت: اگر کد ارور 97 یا A1 در کولر گازی جنرال گلد نمایان شود، به این معنی است که موتور فن یونیت خارجی دچار مشکل شده است.

راه حل: خرابی موتور فن یونیت خارجی کولر گازی جنرال گلد هنگام نمایش کد ارور 97 یا A1 باید توسط یک تعمیرکار متخصص برطرف شود.

38. ارور A3 کولر گازی جنرال گلد  ERROR  A3

علت: در صورتی که نمایشگر کولر گازی جنرال گلد کد ارور A3 را نمایش می دهد به این معنی است که سنسور دمای کمپرسور دچار خطا شده است.

راه حل: اگر خطای A3 در کولر گازی جنرال گلد نمایان شد، ایراد سنسور دمای کمپرسور را برطرف کنید.

39. ارور A5 کولر گازی جنرال گلد  ERROR A5

علت: کد A5 هنگامی در نمایشگر کولر گازی جنرال گلد نمایان می شود که دستگاه وجود فشار غیر عادی ای را تشخیص دهد.

راه حل : برای رفع کد A5 در نمایشگر کولر گازی جنرال گلد، عامل ایجاد فشار غیر عادی در دستگاه را بیابید و آن را رفع نمایید.

 

عیب یابی کولر گازی جنرال گلد

در ادامه به عیب یابی مشکلاتی می پردازیم که کولر گازی جنرال گلد، نوع ایراد دستگاه را بصورت کد ارور به ما نشان نمی دهد. در نتیجه قبل از تماس برای درخواست تعمیر تهویه مطبوع جنرال گلد موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید. اما توجه داشته باشید که در صورت بروز نقص در کولر گازی جنرال گلد مثل استشمام بوی سوختگی، فورا فعالیت دستگاه را متوقف کنید، آن را خاموش نمایید و دو شاخه دستگاه را از برق بکشید. صرفا خاموش کردن کولر گازی جنرال گلد به وسیله دکمه پاور آن، برق دستگاه را به طور کامل از منبع تغذیه قطع نمی کند. در نتیجه حتما دو شاخه آن را از پریز بکشید تا برق دستگاه کاملا قطع شود. سپس با مرکز تعمیرات کولر گازی جنرال گلد تماس بگیرید.

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES

1. بعد از روشن کردن کولر گازی جنرال گلد، دستگاه بلافاصله عمل نمی کند

علت احتمالی: بلافاصله عمل نکردن کولر گازی جنرال گلد بعد از روشن کردن آن به عوامل زیر مربوط می شود:

 • اگر یونیت داخلی کولر گازی جنرال گلد متوقف شود و بلافاصله دوباره راه اندازی شود، کمپرسور حدود 3 دقیقه کار نمی کند تا از پریدن فیوز جلوگیری شود.
 • هر زمان که فیوز برق قطع و وصل شود، مدار حفاظتی کولر گازی جنرال گلد حدود سه دقیقه فعال می شود تا از عملکرد دستگاه و در نتیجه آسیب آن در این مدت جلوگیری کند.

راه حل: اگر کولر گازی جنرال گلد بلافاصله بعد از روشن کردن دستگاه شروع به فعالیت نکند، در حقیقت سیستم حفاظتی آن فعال شده که طبیعی است و می بایست حدود سه دقیقه به کولر گازی فرصت دهید تا خود شروع به کار کند.

2. کولر گازی جنرال گلد صدا می دهد

علت احتمالی: دلیل شنیدن صداهای مختلف از کولر گازی جنرال گلد می تواند عوامل زیر باشد:

 • در حین کار یا بلافاصله پس از توقف کولر گازی جنرال گلد، ممکن است صدای جاری شدن آب در لوله کشی دستگاه شنیده شود. صدای جاری شدن آب در حقیقت صدای حرکت مبرد در کولر گازی جنرال گلد می باشد. همچنین، این صدا ممکن است برای حدود 2 تا 3 دقیقه پس از شروع عملیات نیز شنیده شود.
 • هنگام فعالیت کولر گازی جنرال گلد ممکن است صدای جیر جیر خفیفی شنیده شود که به دلیل انبساط و انقباض پانل جلویی در اثر تغییرات دما اتفاق می افتد.
 • در حین عملیات گرمایش کولر گازی جنرال گلد، ممکن است گهگاهی صدای خس خس از دستگاه شنیده شود که این صدا توسط عملیات یخ زدایی اتوماتیک دستگاه ایجاد می شود.

راه حل: صداهای متفاوت نظیر صدای جیر جیر، جاری شدن آب و یا خس خس که از کولر گازی جنرال گلد شنیده می شود طبیعی است و نیاز به اقدام خاصی ندارد.

3. بوی عجیبی از کولر گازی جنرال گلد حس می شود

علت احتمالی: اگر بوی غیر عادی از واحد داخلی کولر گازی جنرال گلد حس شود، ممکن است به دلیل بوی لوازم منزل نظیر مبلمان و پرده باشد که به داخل واحد داخلی دستگاه کشیده و مجددا در فضای منزل پخش می شود.

راه حل: جهت از بین بردن بوی نامطبوعی که به وسیله کولر گازی جنرال گلد در فضای منزل پخش می شود، می بایست بوی لوازم منزل خود مانند پرده، مبلمان و دیگر وسیله ها را از بین ببرید.

4. از کولر گازی جنرال گلد، مه یا بخار آب خارج می شود

علت احتمالی: در طول عملیات COOL یا DRY کولر گازی جنرال گلد، ممکن است مه کمی از واحد داخلی دستگاه خارج شود. این امر ناشی از خنک شدن ناگهانی هوای اتاق، توسط کولر گازی جنرال گلد است که منجر به تراکم بخار آب و ایجاد مه می شود. در حین عملیات HEAT، فن یونیت خارجی ممکن است متوقف شود و بخار از دستگاه خارج شود. این اتفاق به دلیل عملکرد یخ زدایی کولر گازی جنرال گلد است که بصورت خودکار اتفاق می افتد.

راه حل: خروج مه یا بخار کم آب از یونیت داخلی کولر گازی جنرال گلد طبیعی است و نیاز به رفع ندارد.

5. فن و جریان هوای کولر گازی جنرال گلد ضعیف است و یا از کار می افتد

علت احتمالی: موارد زیر دلایل ضعیف بودن یا توقف جریان هوای کولر گازی جنرال گلد می باشد:

 • هنگامی که عملیات گرمایش کولر گازی جنرال گلد شروع می شود، سرعت فن به طور موقت بسیار کم می شود تا قطعات داخلی دستگاه فرصت گرم شدن داشته باشند.
 • در حین عملیات HEAT، اگر دمای اتاق از دمای تنظیم شده بالاتر رود، واحد خارجی کولر گازی جنرال گلد متوقف می شود و فن واحد داخلی آن، با سرعت بسیار پایینی به کار خود ادامه می دهد.
 • در طول عملیات گرمایش، ممکن است واحد داخلی کولر گازی جنرال گلد به طور موقت فعالیت خود را متوقف کند تا عملکرد یخ زدایی خودکار دستگاه به پایان برسد. در طول این عملیات، چراغ نشانگر OPERATION چشمک می زند.
 • در حالت DRY، واحد داخلی کولر گازی جنرال گلد، برای تنظیم رطوبت اتاق با سرعت کمی کار می کند. همچنین فن یونیت داخلی نیز ممکن است هر از چند گاهی متوقف شود.
 • در طول عملکرد SUPER QUIET، فن کولر گازی جنرال گلد با سرعت بسیار پایینی کار می کند.
 • در حالت AUTO، ممکن است فن با سرعت پایین کار کند.

راه حل: جهت رفع ضعیف بودن یا توقف فعالیت فن و جریان هوای کولر گازی جنرال گلد موارد زیر را انجام دهید:

 • کم شدن مقدار جریان هوای کولر گازی جنرال گلد به دلیل آماده شدن قطعات داخلی دستگاه برای فعالیت، طبیعی است و نیاز به اقدام خاصی ندارد، تنها نیاز است که به دستگاه چند دقیقه زمان بدهید.
 • اگر دمای اتاق به درجه تنظیم شده در کولر گازی جنرال گلد رسیده و مقدار جریان هوا ضعیف شده، می توانید برای گرم کردن بیشتر منزل، دما را روی درجه بالاتری تنظیم کنید.
 • در صورتی که یخ زدگی کولر گازی جنرال گلد اتفاق افتاده باشد، حداکثر 15 دقیقه صبر کنید تا عملیات یخ زدایی اتوماتیک دستگاه به پایان برسد.
 • ضعیف یا متوقف شدن سرعت فن کولر گازی جنرال گلد در حالت DRY برای تنظیم رطوبت اتاق طبیعی است.
 • عملیات SUPER QUIET دستگاه را غیر فعال کنید.
 • کولر گازی جنرال گلد را از حالت AUTO خارج کرده و بصورت دستی سرعت فن آن را تنظیم نمایید.

6. آب از واحد خارجی کولر گازی جنرال گلد چکه می کند

علت احتمالی: در حین عملیات گرمایش کولر گازی جنرال گلد، ممکن است به دلیل عملیات یخ زدایی خودکار، آب از واحد بیرونی چکه کند.

راه حل: چکه کردن آب از یونیت خارجی کولر گازی جنرال گلد به دلیل یخ زدگی کولر گازی طبیعی است و مدتی بعد از به پایان رسیدن عملیات یخ زدایی اتوماتیک دستگاه برطرف می شود.

7. کولر گازی جنرال گلد کار نمی کند

علت احتمالی: کار نکردن کولر گازی جنرال گلد به موارد زیر مربوط می شود:

 • تایمر کولر گازی جنرال گلد فعال است.
 • قطعی برق یا پریدن فیوزهای منزل رخ داده است.
 • دریچه های ورودی و خروجی هوا در کولر گازی جنرال گلد مسدود شده اند.

راه حل: برای برطرف نمودن مشکل کار نکردن کولر گازی جنرال گلد اقدامات زیر را انجام دهید:

 • تایمر کولر گازی جنرال گلد را غیر فعال کنید.
 • قطعی برق یا پریدن فیوزهای منزل را بررسی و رفع نمایید.
 • از مسدود نبودن دریچه های ورودی و خروجی هوا در کولر گازی جنرال گلد مطمئن شوید.

8. عملکرد سرمایش یا گرمایش کولر گازی جنرال گلد ضعیف است

علت احتمالی: موارد زیر باعث ضعیف شدن عملکرد سرمایش و یا گرمایش کولر گازی جنرال گلد می شوند:

 • کثیفی فیلتر هوای کولر گازی جنرال گلد
 • انسداد دریچه های ورودی یا خروجی
 • تنظیمات دما بصورت نادرست انجام شده است.
 • باز بودن درب ها و پنجره های منزل
 • در حین عملیات سرمایش، احتمالا پنجره ای اجازه ورود نور شدید را به خورشید می دهد.
 • زیاد بودن تعداد افراد یا وجود وسایل گرمایشی و کامپیوتر در داخل اتاق در طول عملیات COOL
 • تنظیم کارکرد کولر گازی جنرال گلد با صدای کم برای یونیت خارجی آن
 • عملکرد SUPER QUIET فعال است.

راه حل: برای رفع ضعیفی عملکرد گرمایش یا سرمایش کولر گازی جنرال گلد موارد زیر را انجام دهید:

 • فیلتر هوای کولر گازی جنرال گلد را تمیز کنید.
 • گرفتگی دریچه های ورودی یا خروجی را برطرف کنید.
 • دما را بصورت صحیح تنظیم نمایید.
 • درب ها و پنجره های منزل را ببندید.
 • پرده ها را در حین عملیات سرمایش کولر گازی جنرال گلد بکشید تا از ورود نور خورشید جلوگیری شود.
 • از تعداد افراد زیاد داخل اتاق بکاهید و وسایل گرمایشی و کامپیوتر را دور نمایید.
 • فعالیت با صدای کم برای یونیت خارجی کولر گازی جنرال گلد را غیر فعال کنید.
 • عملکرد SUPER QUIET را غیر فعال نمایید.

9. ریموت کنترل کولر گازی جنرال گلد کار نمی کند

علت احتمالی: کار نکردن ریموت کنترل کولر گازی جنرال گلد به دلیل تمام شدن باتری های آن و یا اشتباه قرار دادن قطب مثبت و منفی باتری ها اتفاق می افتد.

راه حل: اگر ریموت کنترل کولر گازی جنرال گلد شما کار نمی کند از تمام نشدن باتری ها و همچنین صحیح قرار گرفتن قطب مثبت و منفی آن ها اطمینان حاصل کنید.

در این مقاله انواع کدهای ارور کولر گازی جنرال گلد و نحوه برطرف کردن آن ها را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین به توضیح مشکلات کولر گازی جنرال گلد، هنگامی که دستگاه هیچ کد اروری به ما نشان نمی دهد نیز پرداختیم. اگر بعد از مطالعه این مقاله و انجام اقدامات گفته شده، همچنان مشکل ادامه داشت، یا متوجه بوی سوختگی کولر گازی جنرال گلد شده اید و یا اگر چراغ نشانگر OPERATION، تایمر و ECONOMY چشمک می زند، فورا دستگاه را متوقف کنید، آن را از برق بکشید و با همکاران ما تماس بگیرید.

پیشنهاد ویژه :

کولر گازی جنرال گلد 30000 مدل اکو +مشخصات کامل +قیمت روز

کولر گازی جنرال گلد 30000 مدل ویتالی +مشخصات کامل +قیمت روز

کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل تیتانیوم اینورتر +مشخصات کامل +قیمت روز

کولر گازی جنرال گلد 30000 مدل تیتانیوم اینورتر +مشخصات کامل +قیمت روز

کولر گازی جنرال گلد 12000 مدل پلاتینیوم +مشخصات کامل +قیمت روز

لیست قیمت روز انواع  کولر گازی

 

قیمت روز انواع کولر گازی جنرال گلد در بازار 

کولرگازی بانه در اینستاگرام

کولر گازی جنرال

کولر گازی ال جی

کولر گازی پرتابل 

کولر گازی ایستاده

ارور های کولر گازی جنرال گلد ERROR CODES